Liste des Taos
Écrit par WU CHI TAO Kung Fu Vervins   
       LISTE DES FORMES DES 7 ETOILES DE LA MANTE RELIGIEUSE
 
                                                                               SYSTÈME LEE KAM WING
   N°   Vidéo    Cantonais    Français   Mandarin
                                                FORMES A MAINS NUES
  1
 Ha Fu Gau Cha Kuen  Tigre noir  Hei Hu Jiao Cha Quan
  2
 Kung Nek Kuen   La Boxe puissante (chin woo)  Gong Li Quan
  3  Dore Kwan Kuen   La boxe qui évite la force directe  Dou Gan Quan
  4   Bung Bo Kuen   Les pas explosifs  Beng Bu Quan
  5   Sab Sei Lo Tam Toy Kuen   Section des 14 techniques de jambes  Shi Shi Lu Tan Tui
  6   Yee Lo Yare Yue Kuen   2ème  section de la boxe résumé  Er Lu Zhai Yaio Quan
  7  Dai Fan Chie Kuen   Boxe tourbillonnante  Da Fan Che Quan
  8  Chap Choy Kuen   Forme des poings marteaux  Cha Chui Quan
  9  Sab Pa Sao Kuen   La forme des 18 vieillards  Shi Ba Shou Quan
  10   Mui Far Sao Kuen   La main de la fleur du prunier  Mei Hua Shou Quan
  11   Tong Long Bow Sim Kuen   Le pas de la mante  Tang Lang Bu Xuang Quan
  12  Pak Yuen Tao Tow kuen  Le singe blanc vole une pêche  Bai Yuan Tou Tao Quan
  13   Mui Far Low Kuen  La forme de la fleur du prunier  Mei Hua Lu Quan
  14   Pak Yuen Chor Dung kuen  Le singe blanc sort de la grotte  Bai Yuan Chu Dong Quan
  15   Yat Lo Yare Kuen   1ère  section de la boxe résumée  Yi Lu Zhai Yao Quan
  16  Jeet Kuen   La boxe des éléments  Jie Quan
  17   Dai Fu Yan Kuen   Boxe du grand tigre et de la grue sauvage  Da Hu Tang Quan
  18   Tong Long Tao Tow Kuen   La mante vole une pêche  Tang Lang Tou Tao Quan
  19   Sei Lo Bung Da Kuen   Les 4 combinaisons sommaires  Shi Lu Beng Da Quan
  20   Yau Nen Cheong Kuen   Boxe de la paume souple et agile  Rou Yun Zhou Quan
  21   Tong Long Chor Dung   Kuen   La mante sort de la grotte  Tang Lang Zhu Tong Quan
  22  Yat Lo Bau Chau   1ère  section coude  Yi Lu Ba Zhoug
  23  Mui Far Kuen   Le poing de la fleur du prunier  Mei Hua Chuan
  24  Yee Lo Bau Chau   2ème  section du chef suprême des coudes  Er Lu Ba Zhoug
  25  Cheun Wan Chong   L'idée principale de la paume dans les nuages  Chuan Yun Zhang
  26   Yau Nen Chau Kuen   Boxe douce et agile des coudes  Rou Yun Zhoug Quan
  27   Darn Chap Far Kuen   Planter la fleur  Dan Cha Hua Quan
  28   Sern Chap Far Kuen  Planter la fleur en double  Shuang Cha Hua Quan
  29  Sam Lo Yare Yue Kuen   3ème  section de la boxe résumé  San Lu Zhai Yao Quan
  30  Yin Chi Chuen Lam Kuen   Swallow Rush The Forest Boxing  Xan Zhi Zhuan Lin Zhang
  31   Seon San Fu Kuen   Boxe du tigre qui gravit la montagne  Shang Shan Hu Quan
  32  Mui Far Chong Kuen   La paume de la fleur du prunier  Mei Hua Zhang
  33   Heu Au Kuen  Boxe de la grue  Luo Yan Quan
  34   Yat Lo Pak Yuen Kuan Yin   Routine 1 du singe blanc qui recherche un festin  Yin Yi Lu Bai Yuan Kui Yan
  35   Sie Fu Yan    Boxe du tigre et de l'oie sauvage  Xiao Hu Yan
  36  Ha San Fu Kuen   Boxe du tigre qui bondit sur la montagne  Xia Shan Hu Quan
  37   Lore Ying Chong   Boxe de la grande grue  Luo Yan Quan
  38   Yat Lo Mui Far Toy   Routine 1 des jambes de la fleur du prunier  Yi Lu Mei Hua Tui
  39   Yee Lo Mui Far Toy   Routine 2 des jambes de la fleur du prunier  Er Lu Mei Hua Tui
  40   Yee Lo Pak Yuen Kuan Yin   Routine 2 du singe blanc qui recherche un festin  Yim Er Lu Bai Yuan Yan

 

 

 

  N° Vidéo    Cantonais    Français    Mandarin
                                                FORMES AVEC ARMES
  1  Luk Hap Kuan  Bâton des six harmonies  Liu He Gun
  2  Mui Far Chi Ng Darn Do   Sabre des 5 méridiens de la fleur du prunier  Mei Hua Zi Wu Dao
  3  Sam Yee Chong   Lance des trois loyautés  San Yi Cheong
  4  Sam Choy Gim   Epée des trois ambitions  Shan Chai Jian
  5  Luk Hap Sern Do   Double sabre des six harmonies.  Liu He Shuang Dao
  6  Fook Fu Kwan Yarn Kwan   Bâton qui capture et apprivoise le tigre  Fu Hu Gun Yang Gun
  7  Pak Qua Darn Do   Sabre des huit diagrammes  Ba Gua Dran Dao
  8  Ng Fu Cheong   Lance des 5 tigres  Wu Hu Qiang
  9  Man Mo Pa Sim Gim   Epée civile et militaire des huit immortels  Wei Wu Ba Xian Jian
  10  Fu Mei Sam Jeet Kuen   Tri bâton de la queue du tigre  Hu Wei San Ji Gun
  11  Yin Ching Darn Do   Sabre Yin Ching   Yan Qing Dan Dao
  12  Shuen Fum Darn Au   Simple crochet tourbillonnant  Xuan Fen Dan Gou
  13  Chi Ng Gim   Epée des méridiens  Zhi Wu Jiang
  14  Sern Bei Sao   Double dagues  Shuang Bi Shou
  15  Darn Ma Do   Sabre coupant du cheval  Zhang Ma Dao
  16  Gwan Tong Sern Do   Grande forme double sabres  Gun Tang Shuang Dao
  17  Chut Sin Sern Choy   Double marteaux des sept étoiles  Qi Xing
  18  Chut Sin Sern Can   Double cannes des sept étoiles  Qi Xing Shuang Jian
  19  Mui Far Cheong   Lance de la fleur du prunier  Mei Hua Qiang
  20  Pa Kua Sern Au   Double crochets des huit diagrammes  BaGua Shuang Gou
  21  Ng Long Pak Qua Kwan   Bâton des huit diagrammes  Wu Lang Ba Gua Gun
  22  Mui Far Sam Jeet Kwan   Tri bâton de la fleur du prunier  Mei Hua San Jie Gun
  23  Fong Ting War Gek   Lance fong ting  Fang Tian Hua Ji
  24  Tsun Chau Dai Kwan Do   Kwan Dao à deux mains  Chun Qiu Da kwan Dao
  25  Gau Jeet Nin Wan Bim   Chaîne neuf sections  Jiu Jie Liang Huan Biao
  26  Nin War Sern Gim   Double épée  Lian Hua Shuang Jian

 

 

 

 

 N° Vidéo    Cantonais    Français    Mandarin
                                       FORMES A DEUX MAINS NUES
   1  Tow Far San Doy Da   Boxe main nues de la fleur du prunier  Tao Hua Shan Dui Da Quan
   2  Tao Jeet Doy Da   Boxe furtive  Tao Jeet Doy Da
   3  Chuan Chi Doy Da   Combat libre de groupe  Chuan Zhi Dui Da
   4  Dai Cha Doy Da  Grande idée principale du combat  Dai Cha Doy Da
                                 FORMES A DEUX MAINS AVEC ARMES
   1  Kei Mon Kuan Doy Chong   Bâton contre Lance  Qi Men Guen Dui Qiang
   2  Darn Do Doy Cheong   Sabre contre Lance   Dan Dao Dui Qiang
   3  Sern Do Doy Cheong   Double sabre contre Lance  Shuang Dao Dui Qiang
   4  Hong Sao Doy Sern Bei Sao  Mains nues contre double dague  Kong Shou Dui Shuang Bi Shou
   5  Darn Do Doy Darn Do  Sabre contre Sabre  Dan Dao Dui Dan Dao
   6  Hong Sao Doy Darn Do  Mains nues contre sabre  Kong Shou Dui Dan Dao
   7  Gim Doy Gim   Epée contre Epée  Jian dui jian
   8  Sern Bei Sao Doy Cheong  Double dague contre Lance  Shuang Bi Shou Dui Qiang
   9  Hong Sao Doy Cheong  Mains nues contre Lance  Kong Shou Dui Qiang
   10  Sam Jeet Kwn Dor Cheong  Tri Bâton contre Lance  San Jie Gun Dui Qiang
   11  Sern Au Doy Cheong   Double Crochets contre Lance  Shuang Gou Dui Qiang
   12  Dai Kwan Do Dai Kwan do  Kwan Dao contre Kwan Dao  Dan Dao Dui Dan Dao